Front Page

iletişim-1

  Bu Formu Doldurunuz :

  Yayınlar:

  DEĞERLİ ÜYELERİMİZ
  Derneğimizin yayın organı “BİRLİK” dergisinin Genel Merkez tarafından
  ÜYE ADRESLERİNE göndermesi yapılamadığından,
  ÜYELERİMİZİM dergilerini Kadıköy Şubesinden BİZZAT almaları gerekmektedir.
  ( Lütfen Şubemizden alınız )

  BİRLİK Dergilerini
  görmek için tıklayınız…
  Birlik Dergileri

  Banka Bilgileri:

  BANKA Kadıköy Şubeleri

  TESUD KADIKÖY ŞUBESİ BANKA BİLGİLERİ
  ŞUBE ADIBANKA BİLGİLERİ
  BANKAŞUBEHESAP NOİBAN
  KADIKÖY ŞUBESİT.C. ZİRAAT BANKASIBAHARİYE (755)2960957TR 49 0001 0007 5502 9609 5750 02
  TÜRKİYE İŞ BANKASIALTIYOL ŞUBESİTR47 0006 4000 0011 0770 7018 96

  TESUV BAĞIŞLARINIZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARI

  BANKATC ZİRAAT BANKASIFİNANSBANKİŞ BANKASI
  ŞUBE
  (Şube Kodu)
  BAŞKENT/ANKARA  (1683)KIZILAY/ANKARA (946)YENİŞEHİR/ANKARA (4218)
  HESAP NO52944998-500400432096816031826
  IBAN NOTR28 0001 0006 8552 9449 9850 04TR41 0011 1000 0000 0043 2096 81TR97 0006 4000 0014 2186 0318 26

  Dernekler Kanunu:

  Kanun No. 5253 Kabul Tarihi : 4.11.2004

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve TanımlarAmaç ve kapsam
  MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir.
  Tanımlar
  MADDE 2. – Bu Kanunun uygulanmasında;

  a) Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını,
  b) Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,
  c) Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
  d) Mülkî idare amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,
  e) Dernekler birimi: İllerde il dernekler müdürlüğünü, ilçelerde dernekler büro şefliğini,
  f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri,
  g) Üst kuruluş: Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,
  h) Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,
  i) Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi,İfade eder.İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler

  Dernek kurma hakkı
  MADDE 3. – Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
  Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.
  Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.
  Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.
  Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.

  Dernek tüzüğü
  MADDE 4. – Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:
  a) Derneğin adı ve merkezi.
  b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
  c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
  d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
  e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
  f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
  g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
  h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
  ı) Derneğin borçlanma usulleri.
  j) Derneğin iç denetim şekilleri.
  k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
  l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

  Uluslararası faaliyet
  MADDE 5. – Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.
  Yabancı dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler.

  Tüzel kişilerin oy kullanması
  MADDE 6. – Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

  Şube genel kurulları
  MADDE 7. – Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

  Federasyon ve konfederasyonlar
  MADDE 8. – Federasyonların üye sayısının beşten ve konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.
  Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun, başka bir örgüt kuramazlar.

  İç denetim
  MADDE 9. – Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  Yardım ve işbirliği
  MADDE 10. – Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.
  5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler.

  Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri
  MADDE 11. – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
  Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
  Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
  Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

  Sandık kurma
  MADDE 12. – Dernekler, tüzüklerinde yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.
  Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.

  Dernek görevlileri ve ücretleri
  MADDE 13. – Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
  Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

  Gençlik ve spor kulüpleri
  MADDE 14. – Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.
  Kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri, kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.

  Tasfiye
  MADDE 15. – Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
  Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye  ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.
  Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.
  Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

  Basımevlerinin sorumluluğu
  MADDE 16. – Basımevleri, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde mülkî idare amirliğine bildirmek zorundadır.

  Hata ve noksanlıkların giderilmesi
  MADDE 17. – Derneklerin iş ve işlemlerinde, bu Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur.

  Yargılama usulü
  MADDE 18. – Bu Kanunla ilgili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır.
  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranan failler hakkındaki soruşturma ve kovuşturma, yer ve zaman kaydı aranmaksızın 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre yapılır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Denetim ve Bildirimler

  Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim
  MADDE 19. – Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.
  Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmidört saat önce derneklere bildirilir.
  Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
  Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.

  Kolluk kuvvetlerinin yetkisi
  MADDE 20. – Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. Mülkî idare amirinin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare amiri tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.

  Yurt dışından yardım alınması
  MADDE 21. – Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

  Taşınmaz mal edinme
  MADDE 22. – Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
  Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
  MADDE 23. – Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

  Temsilcilik
  MADDE 24. – Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek  amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

  Plâtform oluşturma
  MADDE 25. – Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.
  Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  İzne Tâbi Faaliyetler

  Derneklerin izinle kurabileceği tesisler
  MADDE 26. – Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülkî idare amirinden izin almalarına bağlıdır. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

  Kamu yararına çalışan dernekler
  MADDE 27. – Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır.
  Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.
  Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan üyeler veya ilgili personel, ağır hapis veya ağır para cezası verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılanların yerlerine, kesin hükme kadar, öncelikle dernek üyelerinden olmak üzere görevlendirme yapılır.
  Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen dernekler, denetimler sonunda bu niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen usulle haklarında alınan kamu yararına çalışan derneklerden sayılma kararı kaldırılır.
  Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumunun tüzüklerini onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Kamu yararına çalışan derneklerin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

  Dernek adları
  MADDE 28. – Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni ile kullanılabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Yasaklar

  Bazı ad ve işaretleri kullanma yasağı
  MADDE 29. – Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanmaları yasaktır.

  Kurulması yasak olan dernekler ve yasak faaliyetler
  MADDE 30. – Dernekler;
  a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar.
  b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz.
  c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar.

  Kayıt ve yazışma dili
  MADDE 31. – Dernekler, defterlerinde ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanırlar.
  ALTINCI BÖLÜM
  Ceza Hükümleri

  Ceza hükümleri
  MADDE 32. – Bu Kanuna aykırı davranışlara uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
  a) Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticileri beşyüzmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır.
  b) Genel Kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticileri beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.
  c) Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde beşi oranında idarî para cezası verilir.
  d) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan dernek yöneticileri beşyüzmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır.
  e) Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
  f) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
  g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı derneklerin Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bu derneklerle işbirliğinde bulunanlar veya bu dernekleri üye kabul edenler beşyüzmilyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılır ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir.
  h) 16 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticileri beşyüzmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır.
  ı) 17 nci maddede yer alan zorunluluğa uymayanlar yüzmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır.
  j) 19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler  üçmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
  k) 9 ve 19 uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar beşyüzmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır.
   l) 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticileri beşyüzmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır.
  m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticileri, beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.
  n) 29 uncu maddede belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.
  o) 30 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticileri beşyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır,  tekerrürü halinde ağır para cezası yarı nispetinde artırılarak hükmolunur. Aynı maddenin (c) bendine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir.
  p) 30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.
  r) 31 inci maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlar birmilyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır.

  Cezaların uygulanması
  MADDE 33. – Bu Kanunda belirtilen cezalar çocuk dernekleri hakkında, yazılı olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde uygulanır.
  Bu Kanunun 32 nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” ibareleri dernek yönetim kurulu başkanını ifade eder.
  Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mülkî idare amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
  Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.
  Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları  6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Diğer Hükümler

  Cemiyetler ve Dernekler kanunlarına yapılan atıflar
  MADDE 34. – Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu, 1630 sayılı Dernekler Kanunu veya 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine veya belli maddelerine yapılan atıflar, bu Kanuna veya bu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde aynı konuları düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine atıf yapılmış sayılır.

  Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri
  MADDE 35. – Bu Kanunun 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır.

  Uygulanacak hükümler
  MADDE 36. – Bu Kanun hükümleri; yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilcilikleri hakkında da ceza hükümleri ile birlikte uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.

  Yönetmelik
  MADDE 37. – Bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler İçişleri Bakanlığınca, kulüp adını alan derneklerle ilgili yönetmelik ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça en geç altı ay içinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
  MADDE 38. – A) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 62 nci maddesi ve 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Madde 62. – Dernekler, 60 ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.
  Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
  B) 4721 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yerleşim yeri, kurucuları,”, 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte başkaca bir düzenleme yoksa,”, 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yerel bir gazete ile ilan edilir ve aynı zamanda ve bir yazıyla”, 92 nci maddesinde yer alan “uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla” ve 93 üncü maddesinde yer alan “karşılıklı olmak koşuluyla” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.
  C) 4721 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
  D) 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  h) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
  Derneklerin kaydedileceği dernekler kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları yönetmelikle düzenlenir.
  Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmaz.
  E) 8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Vakıfların dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, derneklere uygulanan hükümlere tâbidir.
  F) 23.6.1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gezi ve eğlenceler düzenlemek”,  24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “belirli yerlere kutu koymak” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak” ibaresi eklenmiştir.
  G) 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Madde 7. – Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına  bilgi verilir. Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler dernekler birimlerince yürütülür.
  H) 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  MADDE 39. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 40. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Kuruluş Kanunu

  TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası: 2847
  Kabul Tarihi: 16/06/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/06/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18081

  AMAÇ VE KAPSAM
  Madde 1 – Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle kuracakları Türkiye Emekli Subaylar, Türkiye Emekli Astsubaylar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Türkiye Muharip Gaziler derneklerinin tabi olacakları esas ve usulleri düzenler.

  TANIMLAR
  Mükerrer Madde 1 – (Ek madde: 23/07/1999 – 4417/1 md.)
  Bu Kanunda geçen;
  Muharip Gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplurından harbe fiilen katılanları,
  Malul Gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplurından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumuk ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya Devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadeledre her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiri ile veya harp bölgesindeki hareket ve hizmetler sırasında, bu hareket ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlık raporu ile kesinleşenleri, ifade eder.

  KURUCULAR
  Madde 2 – Bu Kanuna tabi derneklerden:
  a) Türkiye Emekli Subaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan subaylar,
  b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlar,
  c) Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği; harp ve vazife malulü olanlar,
  d) Türkiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa katılanlar.
  Tarafından kurulur.

  TÜZELKİŞİLİK KAZANMA
  Madde 3 – Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri, Milli Savunma Bakanlığınca incelenip, gerekiyorsa ilave ve ek değişiklikler yapıldıktan ve son şeklini aldıktan sonra İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığınca Dernekler Kütüğüne kaydedilen dernek, kayıt tarihinde tüzelkişilik kazanır.
  Son şeklini alan tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara tebliğ edilir.
  Tüzüklerde yapılacak değişiklikler hakkında da aynı yöntem uygulanır.

  ÜYE OLABİLECEKLER
  Madde 4 – (Değişik madde: 06/11/1996 – 4204/1 md.)
  2 nci maddeye göre kurulacak derneklerden;
  a) Türkiye Emekli Subaylar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri,
  b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri,
  c) Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri, şehitlerin dul ve yetimleri,
  d) Türkiye Muharip Gaziler Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar, Kuvayı Milliye’ye katılanlar, savaş ilan edilmemiş olsa bile savaşa katılanlar, işgal kuvvetlerine karşı çarpışanlar, çatışmaya taraf olan bir devletin silahlı güçlerine karşı savaşanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri, Üye olabilirler.

  KURUCU VE ÜYE OLAMAYACAKLAR
  Madde 5 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik hakkı kazanmadan istifa edenler (savaşanlar hariç), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar, bu Kanuna tabi dernekleri kuramaz ve üye olamazlar.

  YASAKLAR
  Madde 6 – Bu Kanunla kurulması öngörülen derneklerin dışında; aynı amacı güden, bu derneklerin isimleriyle veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ekler yaparak veya asker, gazi, muharip, askeri okul adlarını veya benzeri isimleri kullanarak dernek kurulamaz.
  (Ek fıkra: 23/07/1999 – 4417/2 md.) Bu Kanuna göre dernekler, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunamaz.

  KAMU YARARINA ÇALIŞMA
  Madde 7 – Bu Kanuna göre kurulan dernekler kamu yararına çalışan derneklerden sayılırlar. Bu derneklere yardım yapılabilmesi için ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine ödenek konulabilir.

  DERNEKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI
  Madde 8 – Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

  YÖNETMELİK
  Madde 9 – Bu Kanunda gösterilen derneklerin, yurt dışındaki aynı amacı güden dernekler tarafından düzenlenen toplantılara katılmalarına izin verilmesi ve benzeri yabancı dernek temsilcilerinin Türkiye’ye davet edilmesi, bu toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı tanıtma faaliyetlerinden uygun görülenlerin giderlerinin hangi ölçüde karşılanacağı hususları ile ilgili usul ve esaslar, üyelerin ulusal bayramlarda ve kurtuluş günlerinde giyecekleri kıyafetlerin şekli takabilecekleri madalya ve benzeri alametlerin neler olacağı, Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

  GEÇİCİ MADDELER:
  Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen bir ay içerisinde, Milli Savunma ve İçişleri bakanları halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından, mensuplarının tabi olduğu statüyü dikkate alarak yeni kurulacak derneklerin kurucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde dernekler, kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez veya bildirilenler gerekli nitelikleri haiz olmaz yahut sayısı yediden az olursa, yetkili bakanlar kurucu heyetleri doğrudan oluşturur.
  Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanununa ve bu Kanunda öngörülen esasları dikkate alarak yeni kurulacak derneklerin tüzüklerini hazırlayıp iki ay içinde Milli Savunma Bakanlığına vermek zorundadır. Milli Savunma Bakanlığı tüzükleri inceleyip, kanuna uygunluğunu sağlayarak, nihai şeklini verir.
  Geçici Madde 2 – Mevcut dernekler, geçici 1 inci maddeye göre yeni derneklerin kurulma işlemlerinin tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını toplayıp üyelerinin tabi olduğu statülerini dikkate alarak, yeni kurulan derneklerden birine intibak ve mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulacak derneklerden bir veya birkaçına intikali hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirlenen sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır. Bu derneklerin mal varlıkları bu Kanuna göre kurulan derneklerden Milli Savunma ve İçişleri bakanlarınca uygun görülecek bir veya birkaçına intikal ettirilir.
  Mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulan derneklerden bir veya birkaçına intikali için karar alınmasında üyelerinin statü ve miktarı gözönünde bulundurulur.
  İltihak suretiyle veya infisah etmiş sayılarak tüzelkişilikleri sona eren derneklerin üyeleri, tabi oldukları statüye göre yeni kurulan derneklere yeniden üye kaydedilir.
  Geçici Madde 3 – Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçları bakımından geçici 2 nci maddeye göre iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve kullandıkları isimler bakımından bu Kanun esaslarına aykırı durumda olan dernekler, bu Kanunun yayımını izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Dernekler bu bildirimden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüzüklerindeki Kanuna aykırılıkları gidermek zorundadır. Belirlenen sürede gerekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve Dernekler Kanununa göre tasfiye edilir.

  YÜRÜRLÜK
  Madde 10 – Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.
  YÜRÜTME
  Madde 11 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Temel Değerler

  TEMEL DEĞERLERİMİZ :

  • Dürüstlük,
  • Güvenirlilik ve Saygınlık,
  • Milli Değerlere, Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık,
  • Şeffaflık,
  • Yüksek Sorumluluk Duygusu,
  • Gönüllülük,
  • Yardım Severlik,
  • Yaratıcı Katılımcılık,
  • Tarafsızlık,
  • Bilimselliktir.

  Misyon Vizyon

  MİSYONUMUZ (TEMEL GÖREVİMİZ)

  • Cumhuriyetin kazanımlarına,
  • Ulusal Bütünlüğümüze ve Egemenliğimize,
  • Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine,
  • ATATÜRK İlke ve Devrimlerine,
  • ATATÜRK’ün Düşünce Sistemine, yapılacak her türlü saldırıya karşı kamuoyunu doğru yönlendirmek için yasal her türlü reaksiyonu göstermek,
  • Üyelerinin yasalardan doğan haklarını gözetmek ve geliştirmektir.

  VİZYONUMUZ

  • Gücünü; yasalar, kendi kuruluş kanunu ve tüzükte belirlenen görevlerden alan,
  • Toplumun tüm kesimleri ile barışık ve birleştirici,
  • Üyelerine aktif ve etkin bir emeklilik olgusu sunan,
  • Üyesi olmaktan gurur ve kıvanç duyulacak,
  • Şube ve temsilciliklerinin birer fikir ve düşünce kulübü olduğu bir “Demokratik Toplum Kuruluşu” olmaktır 

  Tarihçemiz

  TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİNİN TARİHÇESİ :

  Yıl 1912… Balkan Savaşları başlamak üzere. Bu arada, 23 Temmuz 1912 tarihinde 12 idealist Mütekait Zabit, İstanbul’da Galata’nın eski, köhne, karanlık, Bahtiyar Han’ın bir odasında, tavandan sarkan onaltı kollu, şamdanın ölgün mum ışıkları altında toplanarak; çeşitli savaşlardan sonra emekli olmuş Zabit ve Gediklilerin, terhis edilmiş eratın, şehit olanların Eramil ve Eytam’larının (Dul Eş ve Yetimlerinin) yasal haklarını takip etmek ve sosyal dayanışmalarını sağlamak için UMUM MÜTEKAİDİN-İ ASKERİYE CEMİYETİ (Tüm Asker Emeklileri Derneği)’ni kurmuşlardır. Dernek, Hilâl-i Ahmer (Kızılay)’den sonra en eski hayır derneklerindendir.

  Kuruluşundan üç ay sonra başlayan Balkan Savaşları ve 1914 yılında başlayan 1’inci Dünya Savaşı’ndan dolayı dernek 7 yıl süreyle faaliyetine devam edememiş ve kapalı kalmıştır. 1’inci Dünya Savaşı sona erince 1919 yılında tekrar faaliyete geçmiştir. İstanbul’un çeşitli yerlerinde çalışan dernek, 1949 yılında Vezneciler Fen Fakültesi arkasındaki 2 odalı binada, sonraları eski Harbiye Mektebi (Harp Okulu) hapishanesinin loş, rutubetli, tavanları akan odasında çalışmış, buradan da çıkarak Harbiye Mektebi yanındaki Daire-i Mahsusa (Özel Daire)’ya geçmiş, 20 ay faaliyetten sonra, MSB.lığı ile yapılan görüşme sonunda, Harbiye Mektebi Matbaası (Karaköy-Beşiktaş yolunda) alınarak burada faaliyetini sürdürmüştür.

  4 Ekim 1947 tarihinde yapılan yıllık Kongre’de alınan kararlar neticesinde İstanbul içinde sırasıyla Üsküdar, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Sarıyer, Kartal Şubeleri açılmış, İstanbul dışında ise 26 Mayıs 1948 tarihinde Albay İhsan Hün’ün Başkanlığında Ankara şubesi açılmıştır. Daha sonra Bursa ve Giresun Şubeleri faaliyete geçmiş, Erzurum, Samsun, Manisa’da birer temsilcilik açılmıştır.
  Dernek sırası ile, Türkiye Muharipler Dergisi, Türkiye Eski Muharipler Cemiyeti Dergisi, Büyük Çağ ve Güçlü Çağ isimleri ile dergi çıkarmıştır.

  1949 yılında dernek merkezinin Ankara’ya götürülmesi fikri güç kazanmış, Ankara ile temaslar başlamış, İstanbul delegelerinin muhalefeti ile karşılaşılmış, sürdürülen çalışmalar sonunda 14 Haziran 1951 tarihinde yapılan Kongre’de Dernek Merkezinin Ankara’ya götürülmesine karar verilmiş ve dernek adı da TÜRKİYE MUHARİPLER DERNEĞİ olarak değiştirilmiştir.

  Ankara’ya nakledilen dernek, Devlet ve Hükümet yetkilileri ile temaslar neticesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile “Umumi Menfaatlere Hadim Cemiyetler” (Genel Menfaatlere Yararlı Dernekler) grubuna dahil edilmiştir. 1951 yılında kurulan, merkezi Paris’te olan Dünya Eski Muharipler Federasyonu’nun Kurucu üyesi olmuştur.

  Genel Merkez Ankara’da ilk önceleri kiralık binalarda çalışmış, 1962 yılında Necatibey Caddesinde Ankara Merkez Komutanlığına ait küçük bir binaya taşınmıştır. Ayrıca bugünkü Sıhhıye Orduevi’ne bitişik vakfiye bir arsaya da sahip olmuştur. 1961 yılında Dernek Başkanı olan Tuğgeneral Baki ÖZGÜLER bu arsada bir bina yapılması ya da arsanın satılarak başka yerde uygun bir bina alınması için zamanın Genelkurmay Başkanı Cevdet SUNAY ile görüşmüştür. Görüşme neticesinde arsa 100,00 TL.si peşin olmak üzere 500.000 TL.ye satılmıştır. 13 Eylül 1961 tarihinde yapılan toplantıda Hüseyin AKAT’a ait Selanik Caddesindeki AKAT APARTMANI (Şimdiki BİRLİK Apt./Genel Merkez Binası)’nın 300.000 TL. peşin 250.000 TL.si bir yıl vadeli olarak alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  27 Eylül 1962 tarihindeki toplantıda binanın tapusunun alındığı müjdelenmiş ve derneğin kuruluşunun 50’nci yıl dönümünde, Ankara’nın merkezi bir yerinde böyle bir binaya kavuşulması uzun alkışlarla karşılanmıştır. Binanın alınmasında Ankara İl İdare Kurulu 36.000 lira, Ankara İl Yönetim Kurulu 22.330 lira 10 kuruş katkıda bulunmuştur. Dernek bu binada 1983 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür.

  Yıl 1983, Türkiye’de 12 Eylül 1980 harekâtı ile bir süre ara verilen demokratik idareye geçiş için hazırlıklar hızlandırılmış ve seçimlere hızla yaklaşılmaktadır. Bu ortamda Türkiye genelinde 32 adet asker kökenli derneğin var olduğu ve faaliyet halinde olduğu görülmektedir. Asker kökenli derneklerin çokluğu nedeniyle Milli Güvenlik Konseyi’nin 19 Haziran 1983 tarihinde çıkardığı 2847 sayılı yasa ile “Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla” kurabilecekleri dernekler:

  1. Türkiye Emekli Subaylar Derneği
  2. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
  3. Türkiye Muharip Gaziler Derneği
  4. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak belirtilmiştir.

  Yasa hükümlerine göre dört derneğin kurulma çalışmaları hemen başlatılmış, İçişleri Bakanlığı; faaliyetteki 32 dernek arasından, Türkiye Muharipler Derneğinden 15, TSK Emekli Subaylar Derneğinden 18, İzmir Karşıyaka Emekli Subaylar Derneğinden 6, Fen Tatbikat ve Muharebe Okulları Yardımlaşma Derneğinden 7, Deniz H.O. Mezunları Derneğinden 6 subay olmak üzere Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ni kurmaları için 52 kişilik Kurucu Üye seçmiştir. MSB tarafından da 11 Kurucu Üye daha seçilerek Kurucu Üye sayısı 63’e yükseltilmiştir.

  17 Ekim 1983 tarihinde 63 Kurucu Üyeden 40 Kurucu Üyenin iştiraki ile yapılan toplantıda kurulan Tüzük Komisyonunun hazırladığı tüzük müteakip toplantılarda tartışılarak son şeklini almış ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) 05 Ocak 1984 tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanmıştır.

  4:6 Şubat 1984 tarihinde yapılan toplantıda Tuğgeneral Fahri ÇELİKER Genel Başkanlığa seçilmiştir.

  Bu seçim sonuçları İçişleri Bakanlığına ve Ankara Valiliği’ne gönderilmiştir. Onayı müteakip alınan bir kararla TESUD’un kuruluş tarihi 5 Nisan 1984 olarak kabul edilmiş ve her yıl 5 Nisan’da yapılan törenlerle kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır.

  2847 sayılı Yasa gereği Türkiye Muharipler Derneği lağv edilince Selanik Caddesi AKAT Apartmanı bağış yolu ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne devredilmiştir. İsmi BİRLİK Apartmanı olarak değiştirilmiştir. Bahçesinde gazino olarak kullanılan bir baraka ile üst katı misafirhane olan 3 katlı bu eski ve onarıma muhtaç binanın, OYAK İnşaat ile kat karşılığı anlaşılarak yeniden yapımına karar verilmiştir. İnşaat aşamasında OYAK İnşaatın Necatibey Caddesindeki bir binasında TESUD olarak faaliyetlere devam edilmiştir.

  İnşaatın tamamlanmasını müteakip yapılan sözleşme gereği; Girişteki 2 dükkan, doktor ve berberin bulunduğu 1’inci kat ile, 2’nci kat OYAK İnşaata verilmiş, TESUD olarak 3,4,5 ve 6’ncı katlara yerleşilmiştir. Daha sonra Bursa TESUD Şubesine hibe edilen arazi üzerine villa yaptırılarak satılmış ve elde edilen para ile de OYAK İnşaattan girişteki 2 dükkan hariç 700.000 TL.na binanın 1’inci ve 2’nci katları da satın alınmıştır. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde SSK binasında kirada olan Çankaya Şubesi de bu binaya taşınarak şimdiki yerleşime geçilmiştir.

  TESUD ilk olarak Ağustos 1984 tarihinden itibaren her ay, Ocak 1990 tarihinde itibaren 2 ayda bir, Nisan 2010 tarihinden itibaren de 3 ayda bir olmak üzere “BİRLİK” Dergisi çıkarmaktadır.